Regulament 

REGULAMENT SPECIFIC

privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei școlare - etapa națională de 

Limba și literatura germană - maternă


1. Cadrul general


Prezentul regulament specific cuprinde cadrul de organizare şi desfăşurare al Olimpiadei școlare de Limba și literatura germană - maternă.

Organizarea etapei naționale a Olimpiadei școlare de Limba și literatura germană - maternă revine Direcției Generale Învățământ în Limbile Minorităților.

Potrivit Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin O. M. Nr. 3035/10.01.2012, prezentele precizări fac parte din regulament, iar nerespectarea lor va atrage sancționarea conform legislației în vigoare.

Olimpiada școlară de Limba și literatura germană - maternă este o competiție de excelență care urmărește stimularea dezvoltării competențelor de comunicare în limba maternă germană, a competențelor sociale și civice, a inteligenței lingvistice și a creativității elevilor.


2. Înscrierea elevilor


La Olimpiada școlară de Limba și literatura germană - maternă pot participa elevi din clasele VII-XII, care studiază Limba și literatura germană - maternă la școli/secții cu limba de predare germană şi întrunesc condiţiile de participare.


3. Etapele olimpiadei


Olimpiada școlară de Limba și literatura germană - maternă se desfăşoară pentru toţi anii de studiu de la etapa pe şcoală până la etapa naţională. 

În cazul în care numărul de elevi/de unități de învățământ participante este mic, inspectoratele pot decide să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală, conform metodologiei-cadru. Calificarea la etapa națională a olimpiadei se face de la etapa județeană.


4. Calendarul olimpiadei


Olimpiada de Limba și literatura germană-maternă se va desfășura dupa cum urmează:


  • faza pe școală – luna decembrie/ianuarie
  • faza locală – luna ianuarie/februarie
  • faza județeană – 01-15 martie
  • faza națională – aprilie


Pentru etapele anterioare etapei județene, responsabilitatea organizării și stabilirii datelor exacte în intervalul anunțat revine inspectorului de specialitate din județ.


5. Alocarea locurilor pentru etapele succesive ale olimpiadei


Comisiile de organizare și evaluare (pe școală, locale sau județene) vor stabili criteriile de selecție ale participanților pentru etapa următoare. Aceste criterii vor fi afișate la locul de desfășurare al concursului înainte de începerea evaluării lucrărilor.

Locurile alocate pentru etapa națională a olimpiadei sunt stabilite proporțional cu numărul de elevi care învață în limba germană maternă la nivelul județului și tradiția școlilor cu predare în limba germană maternă în județele respective. Numărul total de elevi participanți este stabilit conform art. 30 al Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.


6. Programa de olimpiadă


Programa de olimpiadă se bazează pe programa școlară în vigoare. 

Concursul la disciplina Limba și literatura germană-maternă nu presupune parcurgerea unei bibliografii suplimentare. Competențele dobândite în cadrul orelor de curs sunt suficiente pentru rezolvarea sarcinilor de lucru bazate pe creativitate și originalitate.


7. Elaborarea subiectelor și structura subiectelor


Pentru etapele școlare, locale şi judeţene subiectele vor fi elaborate de către Comisiile de organizare și evaluare coordonate de inspectorul de specialitate din județ. 

Pentru etapa naţională a competiţiei subiectele vor fi elaborate de grupul de lucru (Subcomisie de elaborare a subiectelor) al Comisiei Centrale a competiţei naţionale conform art. 34 (1) din Metodologia-cadru. 

Grupul de lucru va lua în considerare toate propunerile membrilor Comisiei Centrale, iar decizia finală asupra subiectelor se va lua în cadrul Subcomisiei de elaborare a subiectelor, după dezbatere și vot deschis. Rezultatul votului este incontestabil. Membrii Subcomisiei de elaborare a subiectelor vor asigura secretul subiectelor și al baremelor de corectare și notare.

La toate clasele se cere redactarea unui text original pornind de la un text literar, un citat sau de la o imagine, în concordanţă cu vârsta elevilor. Subiectele presupun creativitate, un nivel înalt de cunoștințe din diferite arii tematice, adecvate vârstelor, inteligență în modul de abordare a temelor, originalitate.


8. Evaluarea lucrărilor


Pentru a asigura obiectivitatea evaluării, lucrările vor fi evaluate și notate respectând întocmai baremul de evaluare și notare. Evaluatorii vor lucra individual, în săli de clasă diferite, nu vor circula între săli, și nu vor influența colegii lor evaluatori în privința notării lucrărilor. 

În cazul în care punctajul acordat diferă cu mai mult de 10%, președintele executiv va numi o nouă echipă de evaluare care va stabili nota finală. Propunerile președintelui Comisiei Centrale referitoare la notarea lucrărilor au un caracter consultativ. 

Până la afișarea rezultatului, evaluatorii nu vor face publice rezultatele parțiale, nu vor da declarații presei.


9. Afișarea rezultatelor și distribuirea premiilor


Afișarea rezultatelor și distribuirea premiilor și mențiunilor se face conform metodologiei-cadru. Distribuirea premiilor și mențiunilor se face de către președinte/președintele executiv în urma consultării notelor obținute după contestații. Pot fi acordate un număr diferențiat de mențiuni pe clase în funcție de rezultatele finale. Secretarul Comisiei Centrale va multiplica un set de tabele cuprinzând rezultatele elevilor și pentru membrii comisiei.

Comisia Centrală a competiției școlare poate stabili criterii specifice pentru acordarea premiilor speciale, în cazul în care sponsorii, asociațiile etc. nu fac acest lucru în mod expres. 


10. Discutarea lucrărilor


După afișarea rezultatelor toți concurenții pot participa la o discuție împreună cu evaluatorii lucrărilor, care își vor expune criteriile de evaluare și notare, pot consilia elevii pentru a obține rezultate mai bune. Elevii au dreptul să-și consulte lucrarea, să solicite o evaluare verbală personalizată, după înscrierea pe o listă întocmită de președintele/președintele executiv al Comisiei Centrale. La această întâlnire care se desfășoară individual, pot participa și profesorii îndrumători sau însoțitori ai elevilor.

Profesorii însoțitori semnează Anexa 2 privind Responsabilitățile și atribuțiile cadrului didactic însoțitor și predau această anexă secretarului Comisiei Centrale în prima zi a competiției. 


11. Depunerea și rezolvarea contestațiilor


Contestațiile se pot depune conform Metodologiei-cadru, completând formularul anexat acestui regulament. Reevaluarea lucrărilor este efectuată de o subcomisie de contestații numită de președinte/președintele executiv, alcătuită din 2 membri, alții decât cei care au evaluat inițial lucrarea. Rezultatele finale se vor comunica, prin afişare, în termen de cel mult 14 ore de la depunerea contestațiilor și sunt definitive. Nota obținută la contestații este nota finală, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puțin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota inițială acordată de comisia de evaluare rămâne definitivă.


12. Dispoziţii finale


Prezentul regulament intră în vigoare în anul școlar 2013-2014 și poate fi completat cu precizări referitoare la calendarul olimpiadei și alte aspecte organizatorice specifice fiecărui an școlar, aprobate de către vicepreședintele Comisiei Naționale pentru Organizarea Competițiilor Naționale/secretarul de stat pentru învățământul minorităților naționale. Regulamentul este valabil până la apariția unui regulament nou, în acel moment regulamentul de față își pierde valabilitatea.

Lucrările elevilor care au obținut un premiu/mențiune pot fi publicate. 

Formatul electronic de transmitere a datelor privitoare la elevii calificați pentru etapa națională va fi stabilit de președintele executiv al Comisiei Centrale a competiției naționale și comunicat președinților executivi ai etapei anterioare. Acestora le revine răspunderea privind corectitudinea datelor elevilor, care vor fi transmise în modul indicat de către președintele executiv al Comisiei Centrale a competiției naționale și vor fi colectate și verificate de către secretarul acesteia. 

Orice alte date cu privire la desfășurarea etapelor anterioare celei naționale, solicitate de către președintele executiv al Comisiei Centrale a competiției naționale de la președinții executivi aietapelor anterioare vor fi transmise de aceștia la termenele prevăzute și în formatul cerut.Director,

Prof. Dr. Szepesi Alexandru